Geodetski snimak

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Namjene geodetskog snimka stvarnog stanja:
  • određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
  • za dobivanje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja građevine
  • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
  • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
  • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica. Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora